Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ПОКАНА

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ

ПО ПРОЕКТ „ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. ЛОВЕЧ - ЕТАП 1“

 

Община Ловеч Ви кани да присъствате на Заключителна пресконференция и официална церемония „Откриване на обекта“ по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 1“, Договор за БФП №BG16RFOP001-1.020-0005-С03, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Събитията ще се проведат на 10.02.2020 г. /понеделник/. Начален час на пресконференцията - 11:00 часа, в Заседателната зала на Общински съвет - Ловеч, ул. „Търговска“ № 22 и начален час на официалната церемония – 13:00 часа, на обекта с адрес гр. Ловеч, ул. „Георги С. Раковски“ № 20, № 24 и № 26.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч – етап 1”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Ловеч и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 година.  
                                                                                                                                                                                                                 ДБФП №BG16RFOP001-1.020-0005-C03