Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Приключи обучението на кандидати за приемни родители в Община Тетевен по Проект „Приеми ме 2015”

 

 

 

Приключи обучението на кандидати за приемни родители

 в Община Тетевен по Проект „Приеми ме 2015”

 

С вкусна баница и баклава кандидатите за професионални приемни родители от Община Тетевен по проект „Приеми ме 2015” се поздравиха за успешно преминатия процес на обучение и получиха своите удостоверения от обучението по Програмата за базово обучение и Програмата за допълнителна квалификация за професионални приемни родители. Темите, включени в базисното обучение са- Въведение в приемната грижа; Семейството: Какво е да се грижиш за детето на някой друг?; Детето – развитие и възпитание; Преместване и сбогуване; Безопасна грижа; Насилие над детето; Подкрепа и наблюдение на приемните семейства. А темите от обучението за допълнителна квалификация са: Права и закрила на детето; Специализирана грижа, предоставяне при настаняване на дете в риск от 0 до 3 годишна възраст; Специализирана грижа, предоставяне при настаняване на дете с увреждане; Специализирана грижа, предоставяна при настаняване на дете, жертва на насилие или трафик; Специализирана грижа, предоставяна на дете, при режим на спешно настаняване; Специализирана грижа, предоставяна на търсещи и получили международна закрила деца в риск (включително непридружени непълнолетни и малолетни бежанци); Целта на обучението е кандидатите да се запознаят със същността на приемната грижа и ролята на приемното семейство; Какво представлява приемничество-видове приемничество, ползите от приемната грижа и различието между приемен родител и родител; Разликата между приемен родител и осиновител; Запознаване с потребността от приемна грижа в България, Дискутирани са темите: „Защо някои семейства имат нужда от помощта на държавата при отглеждането и възпитанието на децата си?”, като целта е се формира нагласа на толерантност към тези семейства; Разгледани са основните потребности на детето в различните възрастови периоди-От какво се нуждае детето, за да порасне?; Раздялата: загуби и привързаността - значението им в живота на детето; Последици от настаняването на детето извън родното семейство – в специализирана институция, резидентна грижа, при роднини и близки, в приемно семейство; „Как приемната грижа помага на децата”; Приемничеството като партньорство за постигане на обща цел: Контакти на приемните родители с биологичното семейство на детето; Партньорство със социалните работници; Съвместна работа със специалисти /лекари,учители, възпитатели и др./; С осиновители - Участниците бяха запознати с част от Методика за условията и начина на предоставяне на социалната услуга «Приемна грижа»; „Семейството като социална единица-Ролята на майката и ролята на бащата”; Идентичност: наследство и култура, индивидуални черти и самоуважение; Насърчаване на идентичността на детето в приемното семейство; Повдигна се дискусия на тема: Намаляване страховете на детето при преместване в новото семейство: Възможни емоционални и поведенченски реакции – как да си ги обясним и как да подкрепим детето; От какво има нужда детето и какво иска детето; основните фактори, които оказват влияние върху развитието и формирането на личността на детето; развитието на детската личност от зависимост към самостоятелност. Предпоставки и фактори, които са от съществено значение за позитивното самоуважение и самочувствие; каква привързаност трябва да се изгради с приемното дете – граници и професионализъм в зависимост от настаняването. Обсъдени бяха темите: „Символичен и емоционален дефицит”, „Разбиране на поведението на детето – емоционални и поведенчески особености в развитието на детето през различните възрастови периоди”, „Справяне с трудно поведение. Приемливо и ефективно възпитание”, като за целта на участниците се представиха презентациите: „Стилове родителстване”, „Фактори, обуславящи детското поведение” и „Неприемливо поведение”. Дискутирани бяха темите: „Важните разговори с детето”; да се повиши чувствителността на кандидатите за приемно семейство към проблемите, свързани с насилието и да се подготвят за адекватно поведение и подкрепа при настаняване на дете, преживяло насилие; да разберат същността на грижата за дете, което е преживяло травма от физическо малтретиране, сексуална злоупотреба и пренебрегване; и тяхното разпознаване Да са наясно с емоционалните и поведенчески реакции при децата, жертва на различни видове насилие; запознаване на приемното семейство с възможните последствия и проблеми, които най-често се проявяват в живота на децата, жертва на насилие; подход и стъпки за подкрепа в грижата за преодоляване на последиците от травмата; Разискване на темата за несъстоятелните обвинения и твърдения от страна на децата за злоупотреба–подчертава се, че приемната грижа и осиновяването крият рискове. Уточняване на ролите на партньорите в социалната услуга «приемна грижа» - приемно семейство, ОЗД, РДСП, биологични родители, осиновители, дете и ОЕПГ. Дадена бе информация, относно средства за издръжка на детето и изграждане на умение за планиране и разчет при оползотворяването на финансовата помощ и нейното документиране, като целта е подпомагане на приемното семейство и детето за посрещане на ежедневните нужди. Кандидатите за приемно семейство се запознаха с извършването на наблюдение относно семейната динамика и емоционалните състояния на настаненото дете и приемното семейство, както и с извършването на срещи – планирани и непланирани; Уточнени са видовете подкрепа към утвърденото приемно семейство: Поддържащо обучение, което се явява надграждащо спрямо базисното обучение за развитие на знанията и уменията на приемите родители. Предоставяне на консултиране на приемният родител при срещната трудност в грижата за настаненото дете; Групова работа /супервизия/ за приемните родители като подкрепа, и създаване на екип; Осъществяване на подкрепа за партньорство между приемното и осиновителското семейство и подкрепа на приемното семейство за преживяване на раздяла/ загуба, когато детето си тръгва. запознаване с правата на детето и мерките, които държавата предприема при тяхното нарушаване и по–конкретно настаняване на дете в приемно семейство. Проведени бяха дискусии относно запознаване с правата на детето и мярката – настаняване на дете в приемно семейство; Правата на детето, с приоритетна важност, съгласно Конвенцията за правата на детето; Въпроси отнасящи се до раса, етнически произход, религия, пол, увреждане; Мястото на детето и представа за детството в различните етноси в България; Уточняване на различията между доброволна и професионална приемна грижа. Запознаване с основните принципи, които трябва да се вземат предвид, валидни за всяко дете в системата за грижа – зачитане на историята на живота на детето, уважение на личността на детето, разбиране на неговата уникалност и последиците от раздялата и загубата при изоставените деца; Запознаване с общи знания за видовете увреждания и разпознаване на особеностите в основните поведения на детето, съобразно увреждането; Развиване на умения за посрещане на специфичните потребности на детето, чрез насърчаване на силните му страни; Общуване, отношение и внимание за осигуряване на безопасна и сигурна среда, както и работа в мрежа с професионалисти при грижите за деца с увреждания. Представиха се казуси и дискусии, относно подкрепа на детето в ежедневието, образователната система, изграждане на навици и социални умения. запознаване с разбирането и подкрепата на деца, пострадали от насилие или трафик – Рискови фактори и последици за развитието на детето от насилието или експлоатацията; Запознаване с физически и поведенченски индикатори, психо – емоционални реакции при малтретираните деца, според вида насилие; Яснота със спецификата на връзката с биологичното семейство в случаите на насилие; Запознаване с ролята на приемния родител в процеса на преодоляване на травмата и работа в мрежа с професионалисти и терапевти. Проведени бяха дискусии, относно последствия в поведението на децата, жертва на насилие и трафик-девиантно и делинквентно поведение. Представиха се презентациите: „Детски реакции при загуба” и „Насилие”, след което се проведе дискусия., с цел да се запознаят кандидатите за професионално приемно семейство със специфичните особености при спешното настаняване на детето, разбиране на преживяванията му при раздялата с биологичното семейство и настаняването му в непознато семейство. Дискусия как то да бъде посрещнато и по–лесно да се адаптира. Кандидатите за професионално приемно семейство се запознаха със специфичните потребности на търсещите и получили международна закрила деца в риск, както и факти и обстоятелства, които могат да доведат до рискови фактори за децата от разглежданата целева група - трафик, експлоатация, злоупотреби, неглижиране, насилие, травма и последиците от тях. Запознаване с правото на непридруженото дете да се събере със семейството си, когато е в негов интерес и ролята на приемния родител в процеса на изграждане на емоционална връзка с детето за преодоляване на психическата и емоционална травма и работа в насока преодоляване на дефицитите в развитието на детето, търсещо или получило международна закрила, при наличие на такава. Изясняване на взаимодействието, подкрепата и съдействие от ангажираните институции ( държави и НПО) при изграждане на мрежи от професионалисти и терапевти за подпомагане процеса на интеграция. Разглеждане на аспектите на приложимото национално и международно законодателство в сферата на търсещите и получили международна закрила лица, с фокус върху децата.

      На този етап ОЕПГ-Ловеч, с Изнесено работно място - гр. Тетевен осъществява прием на документи на кандидати за професионални приемни родители, съгласно Плана за развитие на социалната услуга „приемна грижа” за периода 2017/2018 година, като конкретните профили са: 5 бр. за деца от 3 до 18/20 годишна възраст с увреждания и 7 бр. за деца от 3 до 18/20 години жертва на трафик, насилие, без родителска грижа, изведени от институция, за осиновяване.

Можете да ни откриете на адрес:

гр. Тетевен, ул. „Иван Вазов“ № 42, ет. 3, стая 303

мобилен телефон: 0885 400096

 

 
Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.