Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ "Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 3“

                                                                                                                                    ПОКАНА

 

 

 

Община Ловеч организира две публични събития свързани с приключването на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 3“, Договор за БФП № BG16RFOP001-1.020-0007-С01 от 21.08.2019 г., финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

При спазване на всички противоепидемични мерки, събитията ще се проведат на 31.03.2021 г., при следния ред:

  • Заключителна пресконференция, която ще се проведе от 10.30 часа, в приемната зала на Барокови къщи, на ул. „Търговска“ № 29 и ще се излъчва онлайн на официалния профил на Община Ловеч във Фейсбук - https://www.facebook.com/lovech.municipality.
  • Официална церемония „Откриване на обекта“, която ще се проведе от 11.30 часа на ул. „Иларион Ловчански“ № 34 (обект на интервенция по проекта) и ще е достъпна за медии и широката общественост на гр. Ловеч. 
Този документ е създаден в рамките на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч – етап 3”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Ловеч и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 година.  
                                                                                                                                                                                      ДБФП №BG16RFOP001-1.020-0007-C01