Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Проект "Приеми ме" набира приемни семейства

 

 

ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015“

 НАБИРА ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА

 

Във връзка с Втори етап на реализиране на проект „Приеми ме 2015” Областния екип по приемна грижа към Община Ловеч стартира процес на набиране, подбор, оценка и обучение на кандидати за приемни родители. Заявленията се подават до кмета на съответната община, който е доставчик на услугата „Приемна грижа” и бъдещ работодател на приемните родители. Те могат да бъдат доброволни и професионални. В рамките на тримесечното проучване кандидатите преминават през задължително обучение от квалифицирани специалисти. Проектът е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, като Общината е партньор на водещата организация Агенция за социално подпомагане. С професионалните приемни родители ще се сключи договор. Те ще получат както възнаграждение за положените грижи, така също и средства за издръжка на децата.

Приемната грижа бива доброволна и професионална

Доброволна приемна грижа – в приемни семейства, преминали базов курс на обучение, които получават средства за отглеждане на настаненото при тях дете, детски надбавки и целеви помощи при възникване на потребност;

Професионална приемна грижа – в приемни семейства, преминали курс на обучение за допълнителна квалификация за професионална приемна грижа, които освен средствата за отглеждане на настаненото дете, получават финансово възнаграждение

  • за отглеждане на едно дете – 150 % от минималната работна заплата;
  • за отглеждане на две деца - 160 % от минималната работна заплата;
  • за отглеждане на повече деца – 170 % от минималната работна заплата.
     

Осигуряват се средства за месечен бюджет за издръжка за деца, настанени в приемни семейства, въз основа на договора за настаняване и в съответствие с възрастта се определят спрямо гарантирания минимален доход /ГМД/:

За дете от 0 до 3 г. - 4 х ГМД

За дете от 3 до 14 г. - 3,5 х ГМД

За дете от 14 до 18 г., а ако учи до 20 г. - 4 х ГМД

За дете с увреждане, настанено в приемно семейство - добавка от 1,2 ГМД.

 

Специален фокус е насочен към предоставянето на социалната услуга на деца от 0 до 3 г. възраст, както и „Специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания, деца, жертви на насилие или трафик, и за деца, непридружени бежанци.

 

Проект "Приеми ме 2015" има за цел да подкрепи процеса на деинституционализация на деца като се създава и реализира устойчив модел за развитие на грижа за деца в семейна среда.

 

            Приемната грижа е социална услуга, която предоставя възможност на деца в риск да живеят в семейна среда. Какво представлява социалната услуга „Приемна грижа“? Приемната грижа означава да се грижиш за дете в твоя собствен дом, защото родителите му не са в състояние да полагат грижи за него. Приемните родители приемат детето като член на семейството, но без да го осиновяват. Настаняването и отглеждането на дете в приемно семейство има за цел да гарантира основното право детето да расте и да се развива в семейна среда.

              

Приемната грижа е отговорно решение!


За да бъдете приемен родител е необходимо:


-Да имате достатъчно пространство в дома си и време да общувате с детето;
-Да сте клинично здрав;
-Да не сте осъждан;
-Да не сте лишаван от родителски права;
-Да нямате проблем с алкохол и наркотици;

 

Кандидатите за приемни родители могат да подават заявленията си в:

Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, стая 210

Община Троян,  площад "Възраждане" №1, стая 27

Община Тетевен, пл. "Сава Младенов" 9, информационен център

Община Тетевен, ул. „Иван Вазов“ 42, ет.3, ст. 303

 

За допълнителна информация можете да се обърнете към:

 

Областен екип по приемна грижа

гр. Ловеч, бул. „България“ 3, ет.3, ст.310

тел: 068/ 604 378

моб.тел: 0884 332393 – Началник Областен екип по приемна грижа - Ловеч

моб.тел: 0887 967505 – Областен екип по приемна грижа – Ловеч и Троян

гр. Тетевен, ул. „Иван Вазов“ 42, ет.3, ст. 303

моб.тел: 0879 456 195

 

гр. Троян, ул. „Д-р Спас Бояджиев“ 10

Дирекция „Социално подпомагане“

 

 

 

Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.