Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот-публична общинска собственост, находящ се в с. Славяни

О Б Щ И Н А  Л О В Е Ч

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Със заповед №830/16.06.2017 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 10.07.2017 г. от 15:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот-публична общинска собственост: помещение с площ 27 кв. м., находящо се на II-ри етаж в двуетажна, масивна сграда – Читалище и кметство с идентификатор 67060.316.268.1, разположена в общински поземлен имот с идентификатор 67060.316.268 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Славяни, община Ловеч, актуван с АПОС №53142/11.01.2011 г., за пощенски услуги.

Начална тръжна месечна наемна цена: 104,00 (сто и четири) лева без ДДС.

Депозит за участие: 200,00 (двеста) лева.

Право на участие имат юридически лица.                                                                                                                                                                          

Цената на тръжната документация е 36,00 (тридесет и шест) лева с включен ДДС.

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит за участие до 16:00 ч. на 07.07.2017 г. в касата на Община Ловеч, находяща се в „Центъра за услуги и информация на гражданите”.

При явяване на публичния търг само на един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 12.07.2017 г. от 15:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация при същите условия, като крайния срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие е до 16:00 ч. на 11.07.2017 г.

За допълнителна информация и справки тел. 068/688 264 или в стая 323 в сградата на Община Ловеч.