Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имоти-публична общинска собственост: - язовир „Лисец-1” и язовир „Лисец-2”

Със заповед №1182/19.07.2016 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 10.08.2016 г. от 11:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имоти-публична общинска собственост:

- Язовир „Лисец-1”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 43829.166.45 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лисец, община Ловеч, с площ 25 969 кв. м., съгласно АПОС №52997/19.10.2010 г., по скица №15-214489/04.05.2016 г. на СГКК-гр. Ловеч с площ 25967 кв. м.  Язовирът се отдава под наем при средногодишна водна площ 22 074 кв. м.

- Язовир „Лисец-2”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 43829.166.46 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лисец, община Ловеч, с площ 7666 кв. м., съгласно АПОС №52998/19.10.2010 г., по скица №15-214494/04.05.2016 г. на СГКК-гр. Ловеч с площ 7665 кв. м.  Язовирът се отдава под наем при средногодишна водна площ  6 516 кв. м.

Язовир „Лисец-1” и язовир „Лисец-2”, находящи се в землището на с. Лисец, община Ловеч, са каскадно свързани.

Двата язовира да се ползват със следното предназначение: Извършване на дейностите аквакултури – риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, включително поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея съоръжения в техническо изправно състояние и осъществяване на безопасната им експлоатация.

Начална тръжна годишна наемна цена за двата язовира: 1101,00 (хиляда сто и един) лева без ДДС. Достигнатата на публичния търг годишна наемна цена се разпределя и се заплаща от наемателя по сключения договор за наем на дванадесет равни месечни наемни вноски.

Депозит за участие в публичния търг: 250,00 (двеста и петдесет) лева.

Право на участие имат еднолични търговци и юридически лица

Цената на тръжната документация е 60,00 (шестдесет) лева с включен ДДС.

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит за участие до 16:00 ч. на 09.08.2016 г. в касата на Община Ловеч, находяща се в „Центъра за услуги и информация на гражданите”.

При явяване на публичния търг само на един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 12.08.2016 г. от 11:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация при същите условия, като крайния срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие е до 16:00 ч. на 11.08.2016 г.

За допълнителна информация и справки тел. 068/688 264 или в стая 323 в сградата на Община Ловеч.