Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание Заповед № 824/15.06.2017 г. на Кмета на Община Ловеч, ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП: нива от ОПФ в землищата на Община Ловеч за срок от пет стопански години: 2017/2018 г., 2018/2019 г., 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г.

Обект на публичните търгове са земеделски земи от ОПФ, описани по землища, имоти, начин на трайно ползване, начална тръжна цена и размер на депозита в Приложение № 1 и Приложение № 2, неразделна част от Заповед № 824/15.06.2017 г. на Кмета на Община Ловеч.

За всеки отделен имот от Приложение № 1 и за всеки отделен масив от Приложение № 2 се провежда отделен търг по ред, следващ тяхната последователност в съответните приложения, по землища, при следния график:     

 

Землище

Първа дата

Втора дата

Час

        Място на        провеждане

с. Владиня

05.07.2017 г.

13.07.2017 г.

09:00 ч.

Заседателна зала

с. Г. Павликене

05.07.2017 г.

13.07.2017 г.

09:30 ч.

Заседателна зала

с. Деветаки

05.07.2017 г.

13.07.2017 г.

10:30 ч.

Заседателна зала

с. Дойренци

05.07.2017 г.

13.07.2017 г.

11:30 ч.

Заседателна зала

с. Малиново

05.07.2017 г.

13.07.2017 г.

13:00 ч.

Заседателна зала

с. Прелом

05.07.2017 г.

13.07.2017 г.

14:00 ч.

Заседателна зала

с. Радювене

05.07.2017 г.

13.07.2017 г.

14:30 ч.

Заседателна зала

с. Тепава

05.07.2017 г.

13.07.2017 г.

15:30 ч.

Заседателна зала

с. Хлевене

05.07.2017 г.

13.07.2017 г.

16:00 ч.

Заседателна зала

гр. Ловеч

06.07.2017 г.

14.07.2017 г.

09:30 ч.

Заседателна зала

 

Началната тръжна годишна наемна цена и размера на депозита за участие в търга за всеки имот поотделно, както и за цял масив, е в размер, посочен в колони 10 и 11 на Приложение № 1 и респективно в Приложение № 2 към Заповед № 824/15.06.2017 г. на Кмета на Община Ловеч.

Размерът на депозита се внася поотделно за всеки имот, посочен в Приложение № 1 и за всеки масив от Приложение № 2, като се заплаща на касата в ЦУИГ в сградата на Община Ловеч.

Право да кандидатстват имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са:

3.1.  регистрирани като земеделски производители/стопани;

3.2.  нямат парични задължения към Община Ловеч;

3.3. нямат неизплатени суми по чл. 34, ал. 6 от ЗСПЗЗ; чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, в частта за земи собственост на Община Ловеч и чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ;

3.4. нямат прекратени договори за ползване на земи от ОПФ, поради неиздължаване на парични задължения по тях или поради неизпълнени клаузи по сключени договори.

Участниците в търговете могат да участват поотделно с ценово предложение за конкретен имот, посочен в Приложение № 1, както и за конкретен масив от Приложение № 2.

За имотите от Приложение № 2 участниците задължително участват за всички имоти, включени в съответния масив, като подават предложение-оферта за целия масив.

Начин и срок на плащане – еднократно, при сключването на договора за първата стопанска година. През следващите 4 (четири) стопански години – към 01.10. преди започване на стопанската година.

Цената на тръжната документация за всяко землище е в размер на 50.00 (петдесет) лева, без ДДС. Документацията се закупува на касата в ЦУИГ в общинската администрация.

С една закупена тръжна документация може да се кандидатства за всеки имот или масив в обхвата на съответното землище.

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит за участие е до 16:00 часа на предхождащия търга работен ден в касата на Общината, находяща се в „Центъра за услуги и информация на гражданите” ( ЦУИГ ).

При явяване на публичния търг на един кандидат или не са допуснати до участие поне двама кандидати с редовни документи за всеки отделен имот или масив, ще се проведе повторен публичен търг, съобразно определените в таблицата от настоящото обявление втора дата, час и място на провеждане, при същите условия.

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит за повторен публичен търг е до 16:00 часа на предхождащия търга работен ден в касата на Община Ловеч.

Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация, която се закупува от центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

Допълнителна информация за процедурата на тел. 068/688228 или в центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.