Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Ловеч съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект на ПУП-парцеларен план за обект : АМ „Хемус“, участък от км 122+260 до км 139+340, включително пътен възел „Плевен“ в център за управление при км 18+501 на път II-35. На територията на Община Ловеч парцеларният план засяга землищата на с. Лисец, с. Баховица и с. Славяни.

            На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с предложения проект в сградата на Община Ловеч – стая № 227 и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

                  

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч