Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание §4к, ал.7, изречение първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, Ви съобщавам, че е издадена Заповед № З-1628/17.10.2019 г. на Кмета на Община Ловеч, с която на наследниците на Съба Ангелова Сълчевска и Коно Иванов Сълчевски се възстановява правото на собственост върху:

Новообразуван имот извън строителните граници с идентификатор №43829.248.15, в местността „Печи гъска", в землището на с. Лисец, ЕКАТТЕ 43829, Община Ловеч с площ 1000 ( хиляда ) кв.м., вид територия – селско стопанство, начин на трайно ползване – лозови насаждения/нетерасирани/, категория на земята – VI /шеста/.

Заинтересованите лица могат да обжалват Заповед № № З-1628/17.10.2019 г. на Кмета на Община Ловеч в 14-дневен срок от получаване на съобщението, по местонахождение на имота пред Районен съд-Ловеч, по реда на АПК, чрез кмета на Община Ловеч.

Заповед № № З-1628/17.10.2019 г. на Кмета на Община Ловеч е на разположение на заинтересованите лица в Община Ловеч, стая 217.

За допълнителна информация : инж. Мариян Колев, тел. 068 688 210.

 

ЗА КМЕТ

/съгласно Заповед № З-1453/24.09.2019 г. на Кмета на Община Ловеч/

ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ

Заместник - кмет на Община Ловеч