Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-Пр) за у.п.и. ІI-168 от кв. 21 по плана на с. Славяни, общ. Ловеч.

Възложител: Веско Георгиев Дичев.

В 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Кмета на Община  Ловеч.

С проекта може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

 

Корнелия Маринова

Кмет на Община Ловеч