Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

с ъ о б щ е н и е

 

Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че е изработен и внесен за съгласуване и одобряване проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 43952.511.140 и 43952.511.1195, включени в у.п.и. I от кв. 2 по плана на ж.к. „Младост“, гр. Ловеч, отреден „За хлебопроизводство и сладкарство“ ЕАД.

Възложител: „Възраждане-касис“ ООД.

В 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения, съгласно чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Кмета на Община  Ловеч.

С проекта може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

Корнелия маринова

Кмет на Община Ловеч,