Общинска администрация Ловеч / Република България
| EN
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И Е за ГАРАЖИ

Във връзка с  извършване на проверка за наличието на незаконно строителство на строежи IV, V и VI категория,  на основание чл. 223, ал. 5, т. 2 от ЗУТ изискваме от собствениците на настоящите обекти (гаражи),  разположени в ПИ № 43952.513.4519 по КККР на гр. Ловеч, находящи се в УПИ VIII, кв. 137  по ПУП на гр. Ловеч, да представят строителни книжа за изграждането им и документи за собственост в стая 228 на Община Ловеч, в срок до 27.05.2020 г.

      При непредставяне на такива ще започне процедура по премахване по реда на ЗУТ.

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч