Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

с ъ о б щ е н и е

 

Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за ПИ 43952.4.191, 43952.4.181, 43952.4.183, 43952.4.185, 43952.4.107 и 43952.4.108 в местност „Полето“, землище на гр. Ловеч.

Възложител: „Агромехсервиз“ ООД.

В 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения, съгласно чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Кмета на Община  Ловеч.

С проекта може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

Корнелия маринова

Кмет на Община Ловеч,