Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

       Във връзка с Постановление с Вх. №1100-173/17.02.2016 г. на Окръжна прокуратура за извършване на проверка от Кмета на община Ловеч за наличието на незаконно строителство на строежи IV, V и VI категория и Заповед № 1166/15.07.2016 г. на Кмета на Община Ловеч и на основание чл. 223, ал. 5, т. 2 от ЗУТ, изискваме от собственика на настоящия обект (гараж), със съответен номер, разположен в УПИ II, кв. 42, по плана на гр. Ловеч, да представи строителни книжа за изграждането му и документи за собственост в стая 228, в срок до 16.04.2019 г.

      При непредставяне на такива ще започне процедура по премахване по реда на ЗУТ.

 

С уважение,

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч