Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До

Георги Петков

ул.“Кирил и Методий“  № 35

гр.Ловеч

 

 

При извършена проверка от комисия назначена със Заповед №З-594/18.04.2019 г. на Кмета на Община Ловеч, във връзка със сключени с Вас договори от 16.08.2005 г. за отстъпено право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост – терен за построяване на сграда „за безвредни производствени дейности“– М 1.1, М 1.2, М 1.3 и М 1.4 с площ за застрояване от 4х56,00 кв.м. в УПИ І, на кв.271а по ПУП на гр.Ловеч,  се установи, че на място не е налично застрояване.

Съгласно т.3 от договорите  -  правото на строеж е за изграждане на сграда „за безвредни производствени дейности“ и се отстъпва при условие, че строителството се осъществи до изтичане на петгодишния срок от подписване на настоящия договор, след който срок правото на строеж се погасява по давност в полза на собственика на земята.

Предвид гореизложеното и съгласно чл. 67 от Закона за собствеността, правото Ви на строеж е погасено  по давност,  в полза на собственика на земята - Община Ловеч.

 

28.06.2019 г.