Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщение

С ъ о б щ е н и е

 

На основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на  заинтересованите  лица, че е изработен  проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 43952.521.296 по плана на новообразуваните имоти на местност „Бабаковец”, землище на гр. Ловеч.

Възложител: Светлин Колев Стоянов

В 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Кмета на Община  Ловеч.

С проекта може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 219.

 

Венцислав Христов

за Кмет на Община Ловеч