Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщение

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Уведомяват се лицата, извършващи дейността „Хотелиерство" и „Ресторантьорство" в местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечения, туристическите хижи, учебните центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене, находящи се на територията на Община Ловеч, че съгласно чл. 137, ал. 1 във връзка с § 5, ал. 1, т. 4 от Преходните и заключителни наредби на Закона за туризма /ЗТ/, категорията на туристическите обекти, категоризирани през 2010 г. се прекратява през 2017 г. поради изтичане срока на определената им категория.

Съгласно чл. 137, ал. 3 от ЗТ след прекратяване на категорията на туристическия обект издаденото удостоверение се обезсилва. Нова категория на обекта се определя по реда на чл. 129 от ЗТ.

 


Файлове:

Съобщение Съобщение