Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщение

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уведомяват се лицата. извършващи дейността "Хотелиерство" и "Ресторантьорство" в местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечения, туристическите хижи. учебните центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене, находящи се на територията на Община Ловеч, че съгласно чл. 137. ал. 1 във връзка с § 5, ал. 1. т. 5 от Преходните и заключителни наредби на Закона за туризма /ЗТ/, категорията на туристическите обекти, категоризирани през 2011 г. се прекратява през 2018 г. поради изтичане срока на определената им категория.

Съгласно чл. 137. ал. 3 от ЗТ след прекратяване на категорията на туристическия обект издаденото удостоверение се обезсилва. Нова категория на обекта се определя по реда на чл. 129 от ЗТ.

 

 

 

 

 


Файлове:

Съобщение.pdf Съобщение.pdf