Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщение

Относно: Изработен и внесен за одобрение проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 43952.519.558, по плана на новообразуваните имоти в местност „Липака”, землище на гр. Ловеч.