Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 150, ал. 3 и ал. 8 от Закона за устройство на територията(ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица, че:

1. със Заповед № 373/08.03.2018 г. на Кмета на Община Ловеч е одобрен Проект за изменение на ПУП-План схема на елементи на техническата инфраструктура в границите на урбанизирана територия за обект „Оптично кабелно захранване на базова станция VТ 5375 в гр. Ловеч”, ж.к. „Здравец“ бл. 201, вх. Г.“, част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ за обект „Оптично кабелно захранване на базова станция VТ 5375 в гр. Ловеч”, ж.к. „Здравец“, бл. 201, вх. Г“.

2. Издадено е Разрешение за строеж №13/08.03.2018 г. от главния архитект на Община Ловеч, съгласно одобрен инвестиционен проект № 11/08.03.2018 г. за обект „Оптично кабелно захранване на базова станция VТ 5375 в гр. Ловеч”, ж.к. „Здравец“ бл. 201, вх. Г“.

Възложител: „БТК” еАд

В 14-дневен срок от получаване на съобщението на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ  заинтересованите лица, по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), могат да обжалват Заповед № 1410/04.10.2017 г. на Кмета на Община Ловеч. Заинтересуваните лица могат да обжалват по законосъобразност издаденото Разрешение за строеж №13/08.03.2018 г. от главния архитект на Община Ловеч, заедно с одобрения инвестиционен проект № 11/08.03.2018 г. пред Административен съд – Ловеч чрез Кмета на Община Ловеч.

С посочените документи може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.


ЗА КМЕТ на Община Ловеч:

ДАНИЕЛ КОЛЕВ

Заместник-Кмет на Община Ловеч

съгласно Заповед №1428/06.10.2017 г.

на Кмета на Община Ловеч