Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 150, ал. 3 и ал. 8 от Закона за устройство на територията(ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица, че:

1. със Заповед № 550/17.04.2018 г. на Кмета на Община Ловеч е одобрен Проект за изменение на ПУП-План схема на елементи на техническата инфраструктура в границите на урбанизирана територия за обект План схема на елементи на техническата инфраструктура в границите на урбанизирана територия, част от комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за обект „Оптично кабелно захранване на базова станция МТ 5561 в с. Йоглав, община Ловеч”.

2. Издадено е Разрешение за строеж №18/17.04.2018 г. от главния архитект на Община Ловеч, съгласно одобрен инвестиционен проект № 20/17.04.2018 г. за обект „Оптично кабелно захранване на базова станция МТ 5561 в с. Йоглав, община Ловеч”.

Възложител: „БТК” еАд

В 14-дневен срок от получаване на съобщението на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ  заинтересованите лица, по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията(ЗУТ), могат да обжалват Заповед № 550/17.04.2018 г. на Кмета на Община Ловеч и издаденото Разрешение за строеж №18/17.04.2018 г. от главния архитект на Община Ловеч, заедно с одобрения инвестиционен проект № 20/17.04.2018 г. за обект „Оптично кабелно захранване на базова станция МТ 5561 в с. Йоглав, община Ловеч” пред Административен съд – Ловеч чрез Кмета на Община Ловеч.

С посочените документи може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.


КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч