Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересованите  лица, че е изработен и внесен за одобрение проект за Подробен устройствен план: план – схема за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – тръбни отклонения от съществуващи шахти на съществуваща подземна канална мрежа – собственост на БТК ЕАД, към жилищни сгради, на територията на гр. Ловеч, община Ловеч, за 35 броя отклонения, разделени в 11 броя мрежи.

Възложител:”Телко инфраструктури” ЕООД -гр. София.

В 30-дневен срок от датата на обнародване на съобщението в Държавен вестник, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Кмета на Община  Ловеч.

Проектът е на разположение за разглеждане и справки от заинтересованите лица в сградата на Община Ловеч - стая № 219.

 

Корнелия маринова

Кмет на Община Ловеч