Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 903/26.06.2018 г. на Кмета на Община Ловеч е одобрен:

Проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване(ПУП-ПрЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 43952.511.140 и 43952.511.195, включени в у.п.и. I от кв. 2 по плана на ж.к. „Младост“, гр. Ловеч, отреден „За хлебопроизводство и сладкарство“ ЕАД.

В 14-дневен срок от получаване на съобщението на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта пред Административен съд – Ловеч чрез Кмета на Община Ловеч.

С посочените документи, проект и заповед, може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.


Корнелия Маринова

Кмет на Община Ловеч