Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 927/02.07.2018 г. на Кмета на Община Ловеч е одобрен:

Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор  43952.537.68 по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе” в землището на гр. Ловеч, община Ловеч.

В 14-дневен срок от получаване на съобщението на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта пред Административен съд – Ловеч чрез Кмета на Община Ловеч.

С посочените документи, проект и заповед, може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.


Корнелия Маринова

Кмет на Община Ловеч