Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщение

 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020.

 

ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“, ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP001-1.001-39 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ“

 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В АДМИНИСТРАТИВНИТЕ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ“

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Ловеч Ви уведомява, че на 08.08.2018 г. от 17:30 ч. в залата на Общински съвет – Ловеч, ул. Търговска № 22, ще се проведе информационна среща с гражданите на град Ловеч, във връзка с обявен  прием на документи на сдружения на собственици на многофамилни жилищни сгради в град Ловеч за изпълнение на мерки за енергийна ефективност по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

 На срещата ще се представят възможностите за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради, които ще бъдат финансирани по ОПРР 2014-2020 г., както и критерии за подбор и допустимост на сградите, допустими за финансиране дейности, ред и начин за учредяване и регистриране на сдружения на собствениците, съгласно ЗУЕС, сключване на договори за финансиране и изпълнение на проектите.

На срещата ще присъстват представители на ръководството на Община Ловеч и експерти от общинската администрация.

 

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по ОП „Региони в растеж“2014-2020