Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщавам Ви, че за имот с идентификатор №43952.521.520 с площ 800 /осемстотин/ кв.м. в местността „Бабаковец”, землището на гр. Ловеч е издадена Заповед № 478/27.03.2018г. на Кмета на Община Ловеч на наследници на Кера Дочева Кирчева – ползвател, за утвърждаване на изготвената оценка за имот с идентификатор №43952.521.520 от оценител инж. Жени Георгиева Йочкова с правоспособност с  рег.№810100316/16.08.2011 г. на Камарата на независимите оценители в България на земеделска земя. Цената на земята е 90 лв. /деветдесет лева/. Имота е с бивш собственик Гено Петков Банов.

За  допълнителна  информация  може  да  се  обадите  на  телефон: 068 688 210 – инж. Мариян Колев

 

Приложение: Копие на Заповед № 478/27.03.2018г.

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет  на  Община  Ловеч