Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 1010/17.07.2018 г. на Кмета на Община Ловеч е одобрен:

Проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация(ПУП-ПР) за обособяване на нов квартал 53 от ПИ 72254.500.206 по кадастралната карта на с. Тепава, общ. Ловеч – площад между улици с О.Т. 82, О.Т. 69, О.Т. 78 и О.Т. 83, съгласно регулационния план на с. Тепава, общ. Ловеч.

В 14-дневен срок от получаване на съобщението на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта пред Административен съд – Ловеч чрез Кмета на Община Ловеч.

С посочените документи, проект и заповед, може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.


корнелия маринова

Кмет на Община Ловеч

Даниел Колев

Заместник-кмет на Община Ловеч