Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

СЪОБЩЕНИЕ

ДО

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ЗГАЛЕВСКИ

КВ. „АБДОВИЦА“ № 58

ГР. СОФИЯ 1528

На основание §4к, ал.7, изречение първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, в качеството ви на наследници на Георги Илиев Згалевски и на Руска Георгиева Илиева (Русанка Маринова Згалевска - съгл. декларация за идентичност от 11.07.2018г. на Илия Георгиев Згалевски, нотариално заверена от нотариус Нели Хаджикръстева, нотариус в район РС Ловеч с рег. № 139),  ви съобщавам, че са издадени:

  1. Заповед № 1120/07.08.2018г. на Кмета на Община Ловеч, с която наследниците на Георги Илиев Згалевски придобиват право на собственост върху новообразуван имот с идентификатор № 43952.558.1364 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе“-юг, в строителните граници на гр. Ловеч, ЕКАТТЕ 43952, с площ 859 кв.м.
  2. Заповед № 1121/07.08.2018г. на Кмета на Община Ловеч, с която наследниците на Руска Георгиева Илиева придобиват право на собственост върху новообразуван имот с идентификатор № 43952.558.1498 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе“-юг, в строителните граници на гр. Ловеч, ЕКАТТЕ 43952, с площ 893 кв.м.

 

Заинтересованите лица могат да обжалват горецитираните заповеди в 14-дневен срок от получаване на съобщението, по местонахождение на имота пред Районен съд-Ловеч, по реда на АПК, чрез Кмета на Община Ловеч.

За допълнителна информация може да се обадите на телефон: 068 688 210, инж.Мариян Колев.

 

Приложение: Копие на Заповеди № 1120/07.08.2018г. и № 1121/07.08.2018 г. на кмета на Община Ловеч – 2 броя.

 

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ        / п /

/съгласно Заповед № 1110/06.08.2018г. на кмета на Община Ловеч/

ДАНИЕЛ КОЛЕВ

Заместник-кмет на Община Ловеч