Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание §4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч отправя съобщение до заинтересуваните лица, че със Заповед № 1359/04.10.2018 г. на Кмета на Община Ловеч е разрешено на Христо Стоянов:

Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за обект „Еднофамилна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот (у.п.и.) VIIІ-298 от кв. 15 по плана на с. Дойренци, община Ловеч“, ПИ с идентификатор 21823.262.298 по кадастралната карта на с. Дойренци, община Ловеч със следните части:

  1. Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване(ПЗЗ) за у.п.и. VIIІ-298 от кв. 15 по плана на с. Дойренци, община Ловеч, поземлен имот с идентификатор 21823.262.298 по кадастралната карта на с. Дойренци, община Ловеч.
  2. Технически инвестиционен проект за строителство на обект „Еднофамилна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот (у.п.и.) VIIІ-298 от кв. 15 по плана на с. Дойренци, община Ловеч“, ПИ с идентификатор 21823.262.298 по кадастралната карта на с. Дойренци, община Ловеч.

Със заповедта и документите приложени към нея може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

 

Корнелия маринова

Кмет на Община Ловеч