Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

СЪОБЩЕНИЕ

ДО:

 

Весела Динева

 

Григорий Димовски

 

Веселина Дончева

 

Анна Петкова

 

Гено Дачев

 

Александър Матеев

 

На основание §4к, ал.7, изречение първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, ви съобщавам, че е издадена Заповед № 1184/21.08.2018г. на Кмета на Община Ловеч, с която наследниците на Кера Кирчева придобиват право на собственост върху новообразуван имот с идентификатор № 43952.521.520 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Бабаковец”, в землището на гр.Ловеч, ЕКАТТЕ 43952.

Заинтересованите лица могат да обжалват заповедта в 14-дневен срок от получаване на съобщението, по местонахождение на имота пред Районен съд-Ловеч, по реда на АПК, чрез Кмета на Община Ловеч.

За допълнителна информация: 068 688 210, инж. Мариян Колев. 

  Приложение: Копие на Заповед № 1184/21.08.2018г. на Kмета на Община Ловеч.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА      / п /

Кмет на Община Ловеч