Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

СЪОБЩЕНИЕ

На основание  чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси

ОПРЕДЕЛЯМ:

Границите на районите, видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ в съответния район и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване за град Ловеч и 34-те населени места в община Ловеч през 2019 година, както следва:

 

I. За град Ловеч се определят 4 (четири) района:

1. Първи район обхваща:                                                                  

1.1. Имотите заключени между: ул. „Търговска”; ул. „Осъмски юнак”; ул. „Цар Шишман”; ул. „Велики Преслав”; ул. „Хан Крум”; ул. “Княз Имеритински”; ул. „Акад. Ан. Иширков”; ул. „Ген. Скобелев”; ул. „Св. Св. Кирил и Методий”; бул. „България”; ул. „Г.С.Раковски”; ул. „Осъмска“; ул. “Ст. Караджа”; железен мост; ул. “В. Левски”; транспортния мост;

1.2. Алея „Башбунар“.

2. Втори район обхваща имотите, заключени между: ул. „Търговска”; ул. „Осъмски юнак”; ул. „Цар Шишман”; ул. „Велики Преслав”; ул. „Хан Крум”; ул. „Княз Имеритински”; ул. „Акад. Ан. Иширков”; ул. „Ген. Скобелев”; ул. „Св. Св. Кирил и Методий”; бул. „България”; ул. „Г.С.Раковски”; ул. „Осъмска“; ул. „Велико Търново“; ул. „Княз Имеритински”; ул. „Тодор Каблешков“; ул. „Полк. Тутолмин”; ул. „Полк. Ал. Кусев“; подлез Автогара; ул. „Акад. Иван Урумов“; ул. “Граф Игнатиев” ул. „Отец Климент”; ул. „Д-р Съйко Съев“; ул. „Ал. Батенберг“; ул. „Цар Самуил“; ул. „Цар Шишман“; ул. „Декисанска“.

3. Трети район обхваща:

3.1. ЖК „Младост”;

3.2. ЖК „Червен бряг”;

3.3. ЖК „Здравец”;

3.4. Северна и Източна индустриални зони.

4. Четвърти район обхваща:

4.1. кв. „Вароша“;

4.2. кв. „Дръстене“;

4.3. кв. „Гозница”;

4.4. кв. „Продимчец”;

4.5. гробищни паркове „Стратеш“ и „Скобелево“;

4.6. парк „Стратеш“ вкл. зоопарка;

4.7. Дом за стари хора „Върбовка“;

4.8. Промишлени предприятия извън индустриалните зони.

Карта на определените райони за гр. Ловеч е дадена в Приложение №1, което е неразделна част от настоящата Заповед.

 

II. Услуга „Сметосъбиране и сметоизвозване”

Услугата „сметосъбиране и сметоизвозване” се предлага за град Ловеч и 34-те населени места в община Ловеч.

За всичките 34 населени места в община Ловеч услугата се предлага за всички имоти, находящи се в регулацията на съответното населено място.

Честотата на сметосъбиране и сметоизвозване за град Ловеч и 34-те населени места в община Ловеч през 2019 година е както следва:

За град Ловеч:

  1. За всички имоти разположени в първи район, втори район, трети район – точки 3.1, 3.2 и 3.3 – услугата се предлага ежедневно за  контейнери 1100 л. и един път седмично (всеки четвъртък) за контейнери 240 л. и 120 л..
  2. За квартал „Вароша” – услугата се предлага два пъти седмично (вторник и петък).
  3. За квартал „Гозница”– услугата се предлага един път седмично (дясна част вторник, лява част-петък).
  4. За квартал „Продимчец” – услугата се предлага един път седмично (сряда)
  5. За квартал „Дръстене” – услугата се предлага един път седмично (вторник).
  6. Гробищни паркове „Стратеш” и „Скобелево” – услугата се предлага един път седмично (понеделник)
  7. За промишлените предприятия разположени в трети район – точка 3.4 и четвърти район – точка 4.8 и Дом за стари хора „Върбовка”  –  услугата се предлага до два пъти седмично или според заявената честота на сметоизвозване в дните понеделник и петък.
  8. За парк „Стратеш” и „Зоопарк-Стратеш” –  услугата се предлага два пъти седмично в дните вторник и петък.

За 34 населени места в Община Ловеч:

За 34-те населени места в Община Ловеч – услугата се предлага два пъти месечно, а за месеците март, май, август и октомври три пъти месечно, съгласно изготвен ежемесечен график за сметоизвозване, публикуван на интернет страницата на Община Ловеч.

 

III. Услуга „Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения”

Услугата „Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения”, включваща: проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин” се предлага за всички битови отпадъци събрани и извозени от град Ловеч и 34-те населени места в общината.

 

IV. Услуга „Чистота на териториите за обществено ползване”

Услугата „Чистота на териториите за обществено ползване”, включваща дейностите по почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване, включително и почистване на уличните кошчета се предлага за описаните райони на град Ловеч и 34-те населени места, съгласно изготвен ежемесечен график, публикуван на сайта на Община Ловеч.

Контрол по  изпълнение на заповедта се осъществява от лицата, определени за контрол на съответните договори и дейности.

Настоящата заповед да се обяви публично на населението в гр. Ловеч и 34-те населени места в община Ловеч, като се постави на таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на гражданите и се публикува на интернет страницата на Община Ловеч и в един местен вестник.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА:

Кмет на Община Ловеч