Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

СЪОБЩЕНИЕ ДО АНТОН И. ЦОНЕВ ГР. СОФИЯ

 

ДО:

АНТОН И. ЦОНЕВ

ГР. СОФИЯ

 

На основание §4к, ал.7, изречение първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, в качеството Ви на наследник на Илия Х. Цонев, Ви съобщавам, че е издадена Заповед № З-296/17.02.2023г. на Кмета на Община Ловеч, с която се утвърждава изготвената оценка за имот с идентификатор №43952.517.34, в местността „Липака", извън строителните граници на гр. Ловеч, ЕКАТТЕ 43952, с площ 806 кв.м. Стойността на земята е 93 (деветдесет и три) лева. Имота е с бивш собственик  наследници на Илия Х. Цонев.

За  допълнителна  информация  може  да  се  обадите  на  телефон: 068 688 210 – инж. Мариян Колев

Приложение: Копие на Заповед № З-296/17.02.2023г. на Кмета на Община Ловеч.

                                                                    

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч