Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

СЪОБЩЕНИЕ ДО: АНТОН И. ЦОНЕВ ГР. СОФИЯ

ДО:

АНТОН И. ЦОНЕВ

ГР. СОФИЯ

 

На основание §4к, ал.7, изречение първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, в качеството Ви на наследник на Илия Х. Цонев, Ви съобщавам, че е издадена Заповед № З-91/16.01.2023г. на Кмета на Община Ловеч, с която се възстановява правото на собственост на наследниците на Илия Христов Цонев върху новообразуван имот с идентификатор №43952.517.81, в местността „Липака", извън строителните граници на гр. Ловеч, ЕКАТТЕ 43952, с площ 600 (шестстотин) кв.м.

За  допълнителна  информация  може  да  се  обадите  на  телефон: 068 688 210 – инж. Мариян Колев

Приложение: Копие на Заповед № З-91/16.01.2023г. на Кмета на Община Ловеч.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч