Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

СЪОБЩЕНИЕ ДО АНТОН И. ЦОНЕВ ГР. СОФИЯ ЦВЕТЕЛИНА И. ВАСИЛЕВА ГР. СОФИЯ

ДО: АНТОН И. ЦОНЕВ

ГР. СОФИЯ

ЦВЕТЕЛИНА И. ВАСИЛЕВА

ГР. СОФИЯ

На основание §4к, ал.7, изречение първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, в качеството Ви на наследници на Илия Христов Цонев, Ви съобщавам, че е издадена Заповед № З-982/12.06.2023 г. на Кмета на Община Ловеч, с която наследниците на Тодор Н. Тодоров  придобиват право на собственост върху новообразуван имот с идентификатор №43952.517.34, в местността „Липака", извън строителните граници на гр. Ловеч, ЕКАТТЕ 43952, с площ 806 кв.м.

За  допълнителна  информация  може  да  се  обадите  на  телефон: 068 688 210 – инж. Мариян Колев

Приложение: Копие на Заповед № З-982/12.06.2023 г. на Кмета на Община Ловеч.

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч