Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщение до Чавдар С. Чернев

На основание §4к, ал.7, изречение първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, Ви съобщавам, че е издадена Заповед № З-1990/15.11.2022г. на Кмета на Община Ловеч, с която на наследниците на В. Л. Райкова и на наследниците на Колю И. Вълчев се възстановява правото на собственост върху новообразуван имот извън строителните граници с идентификатор 43952.511.112, в местността „Печковец“, в землището на Община Ловеч с площ 1000 кв.м., вид територия – селско стопанство, начин на трайно ползване – овощни насаждения /нетерасирани/, категория на земята – IХ /девета/.

Заинтересованите лица могат да обжалват Заповед № З-1990/15.11.2022г.  на Кмета на Община Ловеч в 14-дневен срок от получаване на съобщението, по местонахождение на имота пред Районен съд-Ловеч, по реда на АПК, чрез кмета на Община Ловеч.

За допълнителна информация : инж. Мариян Колев, тел. 068 688 210.

Приложение: Копие на Заповед № З-1990/15.11.2022г. на Кмета на Община Ловеч.

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА  / п /

Кмет на Община Ловеч