Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

СЪОБЩЕНИЕ ДО ДАНИЕЛА Х. ГОЧЕВА ГР. СОФИЯ РОСТИСЛАВА Х. ПАНКОВА-КАРАДЖОВА ГР. СОФИЯ РАЛИЦА Д. ХИЛЛИГ ГР. БУРГАС

До:

ДАНИЕЛА Х. ГОЧЕВА

ГР. СОФИЯ

РОСТИСЛАВА Х. ПАНКОВА-КАРАДЖОВА

ГР. СОФИЯ

РАЛИЦА Д. ХИЛЛИГ

ГР. БУРГАС

 

На основание §4к, ал.7, изречение първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, в качеството Ви на наследници на Дачо Радев Панков – ползвател на имот № 43952.521.519, Ви съобщавам, че е издадена Заповед № З-849/13.05.2022г. на Кмета на Община Ловеч, с която на наследниците на Гено Петков Банов се възстановява правото на собственост върху новообразуван имот с идентификатор № 43952.521.519 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Бабаковец”, извън строителните граници на гр.Ловеч, ЕКАТТЕ 43952.

Заинтересованите лица могат да обжалват заповедта в 14-дневен срок от получаване на съобщението, по местонахождение на имота пред Районен съд-Ловеч, по реда на АПК, чрез Кмета на Община Ловеч.

За допълнителна информация: 068 688 210, инж. Мариян Колев. 

  Приложение: Заповед № З-849/13.05.2022г. на Кмета на Община Ловеч.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч