Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИДИЯ И. КРЪСТЕВА ГР. СОФИЯ

Относно: Имот с идентификатор №43952.517.96 в местността „Липака“, общ. Ловеч

В Община Ловеч е подадена молба с вх. № 94-00-1533/10.05.2022г. от Ц. Минчев – наследник на Никола Панов Чафудов относно имот с идентификатор №43952.517.96 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ) за местност „Липака“, в землището на гр. Ловеч, ЕКАТТЕ 43952.

Съгласно Заповед № 543/10.04.2002г. на Кмета на Община Ловеч, ползватели на имот № 43952.517.96 са наследниците на Иван Петров Щерев. Процедурата за придобиване на правото на собственост от Вас, в качеството Ви на ползватели на имот № 43952.517.96 не е приключена, тъй като не е изготвена оценка на имота и не е извършено плащане от Вас съгласно изготвената оценка на бившите собственици – наследниците на Никола Панов Чафудов, т.е. не е изпълнено изискването на  §4а, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

С оглед на гореизложеното е необходимо да се явите в 30-дневен срок от получаване на настоящото писмо в Община Ловеч, стая 217, за уточняване намеренията Ви относно новообразуван имот с идентификатор № 43952.517.96 – изготвяне на оценка на имота съгласно §4 по цени, определени от Министерския съвет, съгласно Наредба по чл. 36, ал. 2 от ЗСПЗЗ, или да изразите писмен отказ от придобиване на собственост върху имота.

За  повече  информация  може  да  се  обадите  на  телефон:  068 688 210                         –  инж.  Мариян  Колев.

      

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч