Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

СЪОБЩЕНИЕ До Мариана Иванова Гергинова гр. Ловеч

На основание §4к, ал.7, изречение първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, Ви съобщавам, че е издадена Заповед № З-930/23.06.2020г. на Кмета на Община Ловеч, с която на наследниците на Стойка Маринова Конова по мъж Димо Иванова и на наследниците на Димо Иванов Минковски се възстановява правото на собственост върху:

  1. Новообразуван имот извън строителните граници с идентификатор №43829.248.281 в местността „Печи гъска", в землището на с. Лисец, ЕКАТТЕ 43829, Община Ловеч с площ 1300 кв.м.
  2. Новообразуван имот извън строителните граници с идентификатор №43829.248.282, в местността „Печи гъска“, в землището на с. Лисец, ЕКАТТЕ 43829, Община Ловеч с площ 900 кв.м.
  3. Новообразуван имот извън строителните граници с идентификатор №43829.248.301, в местността „Печи гъска“, в землището на с. Лисец, ЕКАТТЕ 43829, Община Ловеч с площ 600 кв.м.

Заинтересованите лица могат да обжалват Заповед № З-930/23.06.2020г. на Кмета на Община Ловеч в 14-дневен срок от получаване на съобщението, по местонахождение на имота пред Районен съд-Ловеч, по реда на АПК чрез кмета на Община Ловеч.

Заповед № З-930/23.06.2020г. на Кмета на Община Ловеч е на разположение на заинтересованите лица в Община Ловеч, стая 217.

За допълнителна информация : инж. Мариян Колев, тел. 068 688 210.

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА  / п /

Кмет на Община Ловеч