Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Съобщение до Мария Димитрова Йотова гр. София

На основание §4к, ал.13, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, Ви съобщавам, че е издадена Заповед № З-467/23.03.2021г. на Кмета на Община Ловеч, с която се одобрява изменението на Плана на новообразуваните имоти на териториите по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Лисец, общ. Ловеч, обл. Ловеч, като се образуват два нови имота: новообразуван имот с идентификатор №43829.248.305 с площ 1162 кв.м. със собственик „Стопанисван от общината“ и новообразуван имот с идентификатор №43829.248.306 с площ 1200 кв.м. със собственик „Наследници на Бою Цандев Личев“ на основание Решение №191/18.11.1997г. на Поземлена комисия – гр. Ловеч, а на имот № 43829.248.187 да се промени площта на 2240 кв.м. със собственик „Стопанисван от общината“.

         

За допълнителна информация: инж. Мариян Колев, тел. 068 688 210.

Приложение: Копие на Заповед № З-467/23.03.2021г. на Кмета на Община Ловеч.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч