Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

СЪОБЩЕНИЕ ДО МИЛЕНКА Ц. ЦАЧЕВА ГР. ЛОВЕЧ

На основание §4к, ал.7, изречение първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, Ви съобщавам, че е издадена Заповед № З-768/27.05.2020г. на кмета на Община Ловеч, с която на наследниците на Гаца Петкова Симитчиева се възстановява правото на собственост върху новообразуван имот с идентификатор №43952.517.67, намиращ се в местност „Липака“, землище на гр. Ловеч, ЕКАТТЕ 43952.

Приложение: Копие на Заповед № З-768/27.05.2020г. на кмета на Община Ловеч.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА  / п /

Кмет на Община Ловеч