Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Съобщение до Митко Диянов Митков и Мартин Диянов Митков гр. Ловеч

На основание §4к, ал.7, изречение първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, Ви съобщавам, че е издадена Заповед № З-934/14.06.2021г. на Кмета на Община Ловеч, с която на наследниците на Райно Миков Вутов се възстановява правото на собственост върху новообразуван имот с идентификатор № 43952.522.254 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Червен бряг”, в строителните граници на гр. Ловеч, ЕКАТТЕ 43952.

 Заинтересованите лица могат да обжалват заповедта в 14-дневен срок от получаване на съобщението, по местонахождение на имота пред Районен съд-Ловеч, по реда на АПК, чрез Кмета на Община Ловеч.

За допълнителна информация: 068 688 210, инж. Мариян Колев. 

  Приложение: Заповед № З-934/14.06.2021г. на Кмета на Община Ловеч – копие.

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч