Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщение до Н. Р. Костова К. Р. Радев гр. Ловеч

На основание §4к, ал.7, изречение първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, ви съобщавам, че е издадена Заповед № З-238/02.02.2022г. на Кмета на Община Ловеч, с която на Остатъчен общински фонд – Община Ловеч се възстановява правото на собственост върху новообразуван имот с идентификатор № 43952.523.135 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Бабаковец”, извън строителните граници на гр.Ловеч, ЕКАТТЕ 43952.

Заинтересованите лица могат да обжалват заповедта в 14-дневен срок от получаване на съобщението, по местонахождение на имота пред Районен съд-Ловеч, по реда на АПК, чрез Кмета на Община Ловеч.

За допълнителна информация: 068 688 210, инж. Мариян Колев. 

  Приложение: Копие на Заповед № З-238/02.02.2022г. на Кмета на Община Ловеч.

ЗА КМЕТ

/съгласно Заповед № З-237/01.02.2022г. на Кмета на Община Ловеч/

ДАНИЕЛ КОЛЕВ

Заместник - кмет на Община Ловеч