Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Съобщение до Николай Константинов Хаджимитов гр. София

На основание §4к, ал.7, изречение първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, Ви съобщавам, че са издадени следните заповеди на Кмета на Община Ловеч, касаещи собствеността върху имоти в м. „Липака“, в землището на гр. Ловеч, на наследниците на Гаца Йотова Симитчиева:

 

  1. №43952.517.62 с площ 1002 кв.м.
  2.  

3. Със Заповед № З-769/27.05.2020г. се утвърждава изготвената оценка за имот с идентификатор №43952.517.72 с площ 766 кв.м.

  1.  

5. Със Заповед № З-635/27.04.2020г. се възстановява собствеността върху имот с идентификатор №43952.517.84 с площ 891 кв.м.

 

Заинтересованите лица могат да обжалват горе изброените заповеди на Кмета на Община Ловеч в 14-дневен срок от получаване на съобщението, по местонахождение на имота пред Районен съд-Ловеч, по реда на АПК, чрез кмета на Община Ловеч.

Заповедите са на разположение на заинтересованите лица в Община Ловеч, 2-ри етаж, стая 217.

За допълнителна информация : инж. Мариян Колев, тел. 068 688 210.

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч