Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

СЪОБЩЕНИЕ ДО ПЕНКА К. ТРИФОНОВА ГР. ЕТРОПОЛЕ AНТОН И. ЦОНЕВ ГР. СОФИЯ

ДО:

ПЕНКА К. ТРИФОНОВА

ГР. ЕТРОПОЛЕ

AНТОН И. ЦОНЕВ

ГР. СОФИЯ

 

 

На основание §4к, ал.7, изречение първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, Ви съобщавам, че е издадена Заповед № З-16/05.01.2023г. на Кмета на Община Ловеч, с която се възстановява правото на собственост на наследниците на И. Х. Цонев – 233 кв.м. и на наследниците на И. Р. Балканска – 577 кв.м. върху новообразуван имот с идентификатор №43952.517.22, в местността „Липака", извън строителните граници на гр. Ловеч, ЕКАТТЕ 43952, с площ 800 (осемстотин) кв.м.

За  допълнителна  информация  може  да  се  обадите  на  телефон: 068 688 210 – инж. Мариян Колев

Приложение: Копие на Заповед № З-16/05.01.2023г. на Кмета на Община Ловеч.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч