Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

СЪОБЩЕНИЕ ДО РАЛИЦА Д. ХИЛЛИГ - ГР. БУРГАС

Относно: Молба с вх. № 94-00-2873/08.11.2019г.

В Община Ловеч е подадена молба с вх. № 94-00-2873/08.11.2019г. от В. Спасова – наследник на Г. Банов за възстановяване на правото на собственост върху имот с идентификатор № 43952.521.519 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местност „Бабаковец“, в землището на гр. Ловеч, ЕКАТТЕ 43952, поради не извършена от Вас процедура по реда на § 4б, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Процедурата за придобиване на правото на собственост от Вас, в качеството Ви на наследник на ползвателя – Д. Панков, върху имот № 43952.521.519 не е приключена, тъй като не е изготвена оценка на имота и не е извършено плащане от Вас съгласно изготвената оценка на бившите собственици – наследниците на Г. Банов, т.е. не е изпълнено изискването на  §4б, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

С оглед на гореизложеното е необходимо да се явите в 30-дневен срок от получаване на настоящото писмо в Община Ловеч, стая 217, за уточняване намеренията Ви относно новообразуван имот с идентификатор № 43952.521.519 – изготвяне на оценка на имота съгласно §4б, ал. 1 по цени, определени от Министерския съвет, съгласно Наредба по чл. 36, ал. 2 от ЗСПЗЗ, или да изразите писмен отказ от придобиване на собственост върху имота.

За  повече  информация  може  да  се  обадите  на  телефон:  068 688 210    –  инж.  Мариян  Колев.

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч