Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

СЪОБЩЕНИЕ ДО РУМЕН КАМЕНОВ ВЪЛЧЕВ ЗА ЗАПЛАЩЕНЕ

ДО:

РУМЕН КАМЕНОВ ВЪЛЧЕВ

С. КРАНЕВО, ОБЩ. БАЛЧИК, ОБЛ. ДОБРИЧ

 

ДАНИЕЛА КАМЕНОВА МАЙНКЕ

ГР. БЕРКОВИЦА И ГР.ХАМБУРГ, ГЕРМАНИЯ

 

Относно: Заплащане на земя по §4 от ЗСПЗЗ на бившите собственици

 

            Уведомявам Ви, в качеството Ви на наследници на Марин Христов Маринов, че за поземлен имот с идентификатор №43952.558.1064, местност „Синан тепе“, в землището на гр. Ловеч, по §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, е извършено плащане от ползвателя В. А. Ботева на сумата от 174 /сто седемдесет и четири/ лв.

Представете в стая 217 на Община Ловеч или изпратете по пощата до Кмета на Община Ловеч следните документи:

- Настоящето уведомително писмо;

- Решение за възстановяване правото на собственост на земи в съществуващи или възстановими стари реални граници на Марин Христов Маринов;

- Валидно удостоверение за наследници на Марин Христов Маринов;

- Удостоверение за банкова сметка;

- Пълномощно от останалите наследници (ако получавате и сумите за някои от  наследниците или за всички наследници).

След приемане на изброените документи сумите се превеждат от Община Ловеч по банков път на посочените от вас банкови сметки.

        

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч