Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщение до Севелина И. Рударска - гр. София

На основание §4к, ал.7, изречение първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, Ви съобщавам, че е издадена Заповед № З-706/24.04.2023 г. на Кмета на Община Ловеч, с която на наследниците на Тодор Йочев Чернев се възстановява правото на собственост върху новообразуван имот извън строителните граници с идентификатор № 43952.523.35 в местността „Бабаковец“, землище на гр. Ловеч, ЕКАТТЕ 43952.

Заинтересованите лица могат да обжалват Заповед № З-706/24.04.2023 г.  на Кмета на Община Ловеч в 14-дневен срок от получаване на съобщението, по местонахождение на имота пред Районен съд-Ловеч, по реда на АПК, чрез кмета на Община Ловеч.

За допълнителна информация : инж. Мариян Колев, тел. 068 688 210.

Приложение: Копие на Заповед № З-706/24.04.2023 г. на Кмета на Община Ловеч.

ЗА КМЕТ

/съгласно Заповед № З-618/11.04.2023 г. на Кмета на Община Ловеч/

ДАНИЕЛ КОЛЕВ

Заместник - кмет на Община Ловеч