Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

СЪОБЩЕНИЕ ДО Весела Динева, Веселина Дончева и други

До: Весела Динева, Веселина Дончева, Генко Генов, Веска Петкова, Петя Тодорова-Полок, Мартин Петков, Гено Дачев, Александър Матеев, Виктор Велков

 

На основание §4к, ал.7, изречение първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, Ви съобщавам, че е издадена Заповед № З-1311/25.08.2020г. на Кмета на Община Ловеч, с която на наследниците на Гено Петков Банов се възстановява правото на собственост върху новообразуван имот извън строителните граници с идентификатор №43952.521.517, в местността „Бабаковец“, в землището на Община Ловеч с площ 800 (осемстотин) кв.м., вид територия – селско стопанство, начин на трайно ползване – ниви /орна земя/, категория на земята – IХ /девета/.

Заинтересованите лица могат да обжалват Заповед № З-1311/25.08.2020г.  на Кмета на Община Ловеч в 14-дневен срок от получаване на съобщението, по местонахождение на имота пред Районен съд-Ловеч, по реда на АПК, чрез кмета на Община Ловеч.

За допълнителна информация : инж. Мариян Колев, тел. 068 688 210.

Приложение: Копие на Заповед № З-1311/25.08.2020г.  на Кмета на Община Ловеч.

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч