Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщение до Владимир Калев Дончев, Цонка Христова Кратункова и други

До: Владимир Калев Дончев, Цонка Христова Кратункова, Геновева Христова Ганкова, Невянка Петкова Христова, Весела Тихомирова Генова, Цветомира Тихомирова Иванова, Петя Станиславова Кръстева

На основание §4к, ал.7, изречение първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, Ви съобщавам, че е издадена Заповед № З-1238/14.07.2022г. на Кмета на Община Ловеч, с която на наследниците на Петко Цвятков Кратунков се възстановява правото на собственост върху новообразувани имоти извън строителните граници с идентификатори №43829.209.28; №43829.209.29; №43829.248.8; №43829.248.68; №43829.248.71; 43829.248.72 и № 43829.248.291 в землището на с. Лисец, ЕКАТТЕ 43829, Община Ловеч.

Заинтересованите лица могат да обжалват Заповед № З-1238/14.07.2022г.  на Кмета на Община Ловеч в 14-дневен срок от получаване на съобщението, по местонахождение на имота пред Районен съд-Ловеч, по реда на АПК, чрез кмета на Община Ловеч.

За допълнителна информация : инж. Мариян Колев, тел. 068 688 210.

Приложение: Копие на Заповед № З-1238/14.07.2022г.  на Кмета на Община Ловеч.

ЗА КМЕТ

/съгласно Заповед № З-1100/28.06.2022г. на Кмета на Община Ловеч/

ДАНИЕЛ КОЛЕВ

Заместник - кмет на Община Ловеч