Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщение до заинтересованите лица в Александрово

Община Ловеч съобщава на заинтересованите лица, че е издаден Протокол № 1/22.11.2022г. на Комисията по чл. 210 от Закона за устройство на територията, назначена със Заповед № З-1009/13.06.2022г., относно учредяване право на прокарване и сервитут за теренното осигуряване реконструкцията на инженерни мрежи, изместени при изграждането на АМ „Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП≡км 139+340 по техн. проект от 2018г. (края на п.в. при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП≡км 167+572 по техн. проект от 2020г. (след пресичането с път III-301) на територията на област Ловеч, засягащ поземлени имоти в землището на с. Александрово, общ. Ловеч, както следва:

 

 №

Кадастрален идентификатор

на имота

НТП

Вид техническа инфраструктура

Собственик

Площ, заета от сервитут (дка)

1

00299.20.89

(стар идентификатор00299.20.3)

Нива

Напоителен канал от км 159+297до км 160+428

Павел А. Александров

0,053

2

00299.20.91 (стар идентификатор00299.20.6)

Нива

Напоителен канал от км 159+297до км 160+428

Константин А. Александров

0,107

3

00299.14.108 (стар идентификатор00299.14.29)

Нива

Газопровод и оптичен кабел от км 161+428

Н-ци на Константин Г. Хинков

0,001

 

Протокол № 1/22.11.2022г. на Комисията по чл. 210 от Закона за устройство на територията, назначена със Заповед № З-1009/13.06.2022г. е на разположение на заинтересованите лица в Община Ловеч, стая 217 инж. Мариян Колев, тел. 068 688 210.